FithallShop

Středa 22.11.2017 svátek má Cecílie Můj nákupní košík (0)

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

INTERNETOVÉHO OBCHODU FITHLALL.cz


 
I. Obecná ustanovení

1. Základní údaje:
Název a sídlo dodavatele:
FITHALL s.r.o., se sídlem Modřínová 259, 250 66  Zdiby, Praha -Východ. Společnost zapsaná v Obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 167811, IČO: 24709018, DIČ: CZ24709018  ( dále jen „dodavatel“)

2. Kontaktní údaje:
E-mail : info@fithall.cz
Na e-maily odpovídáme zpravidla do 15 hodin, nejdéle však do 3 dnů.
Číslo účtu pro bezhotovostní platby: Raiffeisen bank a.s. , bankovní účet: 5371453001/5500

3. Právní vztahy založené uzavřením smlouvy o koupi věci nebo služby nabízené na internetové adrese www.fithall.cz  (dále  „internetový obchod“) se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku o uzavírání smluv za použití prostředků komunikace na dálku. Tímto prostředkem v případě internetového obchodu je především elektronická pošta.

4. Každé zboží nebo služby nabízené v našem internetovém obchodě je označeno názvem, který se nemusí shodovat s oficiálním názvem výrobku. U každého výrobku je dále uvedena cena a popis výrobku. Cena výrobku je uvedena v korunách a včetně DPH. Uváděné ceny v nabídce virtuálního obchodu jsou závazné v okamžiku uzavření smlouvy o koupi věci.

5. Smlouvy o koupi výrobku v rámci internetového obchodu je uzavřena okamžikem obdržení řádně vyplněné objednávky na předmětné zboží nebo službu. Kupující podáním objednávky stvrzuje souhlas s těmito obchodními podmínkami a Reklamačním řádem. Objednávka je dodavatelem archivována po dobu 24 měsíců a je po tuto dobu pro kupujícího přístupná na vyžádání. Doručování zásilek probíhá pouze na území České republiky a na Slovensku.

6. Po obdržení řádně vyplněné objednávky potvrdí dodavatel e-mailovou formou na adresu zákazníka zadanou při objednávce uzavření kupní smlouvy. Potvrzení objednávky obsahuje datum uzavření smlouvy, ceny jednotlivých výrobků, dále pak způsob a vyčíslení dopravy do místa dodání dle objednávky, celkovou cenu za obchodní transakci.

7. Každá přijatá objednávka je závazná. Storno objednávky je možné provést v internetovém obchodě do 10 minut od potvrzení objednávky. Po této době je možné stornovat objednávku pouze po dohodě s dodavatelem. Dojde-li ke stornování objednávky, kterou již zákazník internetového obchodu zaplatil, dodavatel vrátí příslušnou částku kupujícímu na jeho bankovní účet do 10 dnů po obdržení platby. V případě dohody o pozdějším stornu objednávky bude částka vráceny po vzájemné dohodě obou stran.

8. Objednané služby jsou dodány na e-mailou adresu uvedenou zákazníkem na objednávce.

II. Odstoupení od smlouvy


1. Kupující má právo od smlouvy odstoupit do 14 dnů od převzetí zboží nebo služby (to neplatí, bylo-li zboží nebo služba upravena podle přání kupujícího). Je-li zboží zároveň vráceno, musí tak kupující učinit v originálním a nepoškozeném obalu.

2. Kupující má dále právo odstoupit od smlouvy z titulu odpovědnosti prodávajícího za vady prodané věci dle příslušných ustanovení občanského zákoníku.

3. Odstoupit od smlouvy lze i po vzájemné dohodě.

4. Kupující musí pro platné odstoupení od smlouvy učinit jednostranný projev vůle určený provozovateli virtuálního obchodu. Takový projev vůle musí mít písemnou listinnou formu.

III. Odpovědnost za vady


1. Prodávající odpovídá za vady prodané věci nebo služby dle příslušných ustanovení občanského zákoníku.

2. Záruční doba zboží je 24 měsíců.

IV. Ochrana osobních údajů

1. Informace o zákaznících jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších dodatků a předpisů. Kupující uzavřením smlouvy souhlasí se zpracováním a shromažďováním svých osobních údajů v databázi prodávajícího po úspěšném splnění smlouvy a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním.

2. Kupující má právo přístupu ke svým osobním údajům, právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv k těmto údajům. Osobní údaje je možno na základě písemné žádosti zákazníka odstranit z databáze. Osobní údaje zákazníků jsou plně zabezpečeny proti zneužití. Osobní údaje zákazníků dodavatel nepředává žádné další osobě. Výjimku představují zpracovatelé plateb a externí dopravci, kterým jsou osobní údaje zákazníků předávány v minimálním rozsahu, který je nutný pro doručení zboží.

3. Jednotlivé smlouvy jsou po svém uzavření provozovatelem archivovány, a to ve formě elektronické a jsou přístupné pouze provozovateli obchodu a zpracovatelům plateb.

 

V. Mimosoudní vyrovnání
Zákazník má právo podat návrh na mimosoudní řešení spotřebitelských sporů, kterým je: Česká obchodní inspekce, Ústřední inspektorát - oddělení ADR, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2, Email: adr@coi.cz, internetové stránky: https://adr.coi.cz

Česká obchodní inspekce je dozorovým orgánem vykonávajícím dohled nad ochranou spotřebitele, postupující podle zákona č. 64/1986 Sb., o České obchodní inspekci, ve znění pozdějších předpisů, a dalších právních předpisů. Internetová stránka České obchodní inspekce je www.coi.cz.

 

VI. Závěrečné ustanovení


Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího, v den uzavření kupní smlouvy. Objednávka spotřebitele je po svém potvrzením jako uzavřená smlouva mezi kupujícím a prodávajícím archivována za účelem jejího splnění a další evidence a její stav je přístupný kupujícímu. Smlouvu lze uzavřít v českém jazyce, případně i v jiných jazycích, pokud to nebude důvodem nemožnosti jejího uzavření. Nákupem zákazník souhlasí se zasíláním obchodních sdělení.

Tyto obchodní podmínky spotřebiteli umožňují jejich archivaci a reprodukci. Momentem uzavření kupní smlouvy kupující přijímá veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky včetně ceny objednaného zboží uvedenou v potvrzené objednávce, nebylo-li v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak.

Tyto podmínky nabývají účinnosti dne 1. ledna 2016.