PŘIHLÁSIT

hp_theme_1_9.jpg

 

 

 Hormonální jóga

--------------------------------------------------------------------

 

    6. 3. spouštíme týden

     pro ženy, které mají

   problémy s hormonální

         nerovnováhnou.

 

 

           Těšte se :)

 

hp_theme_4_3.jpg

 

 

  Umění Relaxace

--------------------------------------------------------------------

 

    Odpočiňte si od stresu

         s našimi audio

           nahrávkami.

 

 

 Nahrávky naleznete ZDE

hp_theme_2_2.jpg

 

 

   Cvičební plány

--------------------------------------------------------------------

 

    Zhubněte pod vedením

     trenérů. Vše zdarma.

 

 

     Nabídka cvičebních

            plánů ZDE


 

 

 

 

hp_theme_6_2.jpg

 

 

 Jóga pro hubnutí

-----------------------------------------------------------------

 

     Pomocí jógy budou

vaše svaly pevné, pružné

         a hezky štíhlé.

 

 

     Cvičební videa ZDE  

hp_theme_5_3.jpg

 

 

       Strečink

-----------------------------------------------------------------

 

   Strečink vám pomůže

       zefektivnit trénink

      a zachovat hybnost.

 

 

      Cvičební videa ZDE  

hp_theme_3_2.jpg

 

 

 

Jídelníček pro vás

--------------------------------------------------------------------

 

   Za měsíc o 3 kg lehčí.

   Stačí vyplnit dotazník

     a jídelníček je váš.

 

 

   Více informací ZDE 

 

 

 

 

 Všeobecné obchodní podmínkyDefinice pojmů


Uživatelem stránek www.fithall.cz a www.fithall.com je každý návštěvník těchto internetových stránek. Pro budoucí komunikaci a použití v dalším textu je takový návštěvník definován jako Uživatel Poskytovatelem stránek www.fithall.cz a www.fithall.com je společnost Fithall s.r.o. Pro budoucí komunikaci a použití v dalším textu je tento subjekt definován jako Poskytovatel. Služba je jakýkoli obsah poskytnutý Poskytovatelem na stránkách www.fithall.cz a www.fithall.com. Pro budoucí komunikaci a použití v dalším textu je je veškerý takový obsah stránek definován jako Služba. Licence je poskytnutí souhlasu Poskytovatele využívat Služby Uživatelem v rozsahu řádného a obvyklého užití. Vekeré takové využití Služeb je definováno jako Licence.

Uzavření smlouvy

Uživatel a poskytovatel uzavírají smlouvu podle § 52 a násl. občanského zákoníku a dalších relevantních právních předpisů České republiky. Smlouva je uzavřena okamžikem, kdy uživatel vyplní registrační údaje, vysloví souhlas s těmito obchodními podmínkami, projeví vůli stát se uživatelem jedné nebo více služeb a jeho projev vůle je doručen poskytovateli služeb.

Při registraci je uživatel povinen uvádět pravdivé údaje. Poskytovatel se zavazuje veškeré informace získané při registraci uživatele chránit ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Bezplatné poskytnutí obsahu

Poskytnutí Služeb Poskytovatele Uživatelům stránek www.fithall.cz a www.fithall.com není zpoplatněno a je poskytováno Poskytovatelem Uživatelům zdarma.
Výjimku tvoří doplňkové funkci jednotlivých služeb, které můžou být zpoplatněny. Doplňkovou funkcí služby se rozumí nadstandardní možnost nebo funkce, jejichž aktivace není nezbytně nutnou podmínkou k používání základní funkcionality služby. Pravidla užívání doplňkových funkcí upravují zvláštní smluvní podmínky doplňkové služby.


Reklama v rámci Služeb provozovaných Poskytovatelem

Uživatel tímto bere na vědomí a vyslovuje souhlas s tím, že v rámci Služeb mohou být zobrazovány reklamní a/nebo propagační sdělení (dále jen „reklama“). Tato reklama se může týkat Obsahu Služeb, dotazů zadávaných prostřednictvím Služeb i jiných informací.
Rozsah reklamy a způsob jejího zobrazení určuje Poskytovatel a je oprávněn jej bez předchozího upozornění kdykoli změnit.
Reklama představuje Obsah Třetích osob, a Poskytovatel proto žádným způsobem nedopovídá za obsah reklamy. Pro vyloučení pochybností strany výslovně prohlašují, že Poskytovatel neodpovídá za jakoukoli škodu vzniklou Uživateli, v důsledku existence, neúplnosti, nepřesnosti nebo neaktuálnosti jakékoli reklamy nebo v důsledku vztahu Uživatele se zadavatelem reklamy nebo prodejcem inzerovaného zboží nebo služeb.


Obchodní sdělení

Uživatel tímto v souladu se zákonem č. 480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů (zákon o některých službách informační společnosti), v platném znění, souhlasí s tím, že Poskytovatel je oprávněn zasílat Uživateli na emailové adresy Uživatele uvedené při Registraci (nebo její změně) obchodní sdělení, obsahující zejm. informace o novinkách Služeb a o produktech a službách Třetích osob.


Reklamní slogany a patičky

Uživatel tímto v souladu se zákonem č. 480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti rovněž souhlasí s tím, že Poskytovatel je oprávněn zasílat Uživateli na emailové adresy Uživatele uvedené při Registraci (nebo její změně) obchodní sdělení ve formě reklamních sloganů a patiček a reklamních sdělení, tj. krátkých sdělení připojovaných k příchozí elektronické poště.


Závazky Uživatele

Uživatel se, bez ohledu na jiná ustanovení těchto Všeobecných podmínek, zavazuje k těmto podmínkám:
- Uživatel neprovede Registraci, pokud by jejím provedením ze strany Uživatele došlo k porušení právních předpisů jiných států, než je Česká republika.
- Uživatel nebude používat Služby, pokud by jejich použitím ze strany Uživatele došlo k porušení právních předpisů jiných států, než je Česká republika.


Uživatel bude používat Služby pouze k účelu, k němuž jsou určeny

Uživatel nebude pro přístup ke Službám využívat (ani se nebude snažit využívat) jiné rozhraní než rozhraní poskytnuté za tím účelem Poskytovatelem.
Uživatel zajistí nezcizitelnost a důvěrnost veškerých identifikačních údajů a hesel nezbytných pro přihlášení Uživatele a pro přístup ke Službám, zejména tyto identifikační údaje a hesla nesdělí žádné Třetí osobě.
Uživatel se zavazuje, že pokud zjistí zneužití svých identifikačních údajů a hesel jakoukoli Třetí osobou, okamžitě to sdělí Poskytovateli
Uživatel se nebude v souvislosti s užíváním Služeb dopouštět žádného protiprávního či neetického jednání.
Uživatel nebude činit žádné aktivity, které by narušovalo nebo poškozovalo Služby (nebo sítě a servery připojené ke Službám).
Uživatel nesmí pozměnit nebo upravovat, kopírovat ani jinak rozmnožovat, distribuovat,, jinak rozšiřovat, pronajmout, půjčovat, zobrazovat, reprodukovat, publikovat, poskytovat podlicence, převádět nebo prodávat jakékoli informace, originál či rozmnoženiny Služeb.
Uživateli, nesmí žádnou část Služeb shromažďovat, vytvářet z nich souborná, či odvozená díla. Uživatel není oprávněn využívat Služby k jakýmkoli účelům odporujícím těmto podmínkám.
Uživatel nesmí Služby využívat způsobem, který by mohl snižovat hodnotu díla, nebo poškodit, znemožnit, přetížit nebo zhoršit funkci serverů provozovaných Poskytovatelem nebo rušit používání těchto serverů nebo Služeb Třetími osobami. Uživatel nesmí jakýmkoli způsobem získávat ani se pokoušet získávat jakékoli rozmnoženiny díla (ani pro osobní potřebu), jakékoli materiály či informace týkající se Služeb, které nejsou nebo nebyly veřejně zpřístupněny nebo poskytnuty prostřednictvím samostatné smlouvy mezi Uživatelem a Poskytovatelem.
Uživatel nesmí a není oprávněn užívat obchodní firmu Poskytovatele, jeho ochranné známky, loga, doménová jména ani žádná jiná označení a obchodní prvky Poskytovatele.
Uživatel bezvýhradně souhlasí, že cokoli předá v souvislosti s používáním Obsahu Poskytovateli, včetně příspěvků, názorů nebo připomínek, je Poskytovatel oprávněn bezplatně používat a Uživateli nenáleží žádná úplata.


Oprávnění Poskytovatele.

Poskytovatel je, bez ohledu na jiná ustanovení těchto Všobecných Podmínek, oprávněn kdykoli dle svého uvážení pozastavit nebo ukončit nebo jakýmkoli způsobem omezit poskytování jakékoli Služby či jakkoli změnit způsob poskytování jakékoli Služby, a to ve vztahu ke všem Uživatelům nebo pouze ve vztahu k některým Uživatelům, bez nutnosti o tomto předem informovat Uživatele, a to včetně smazání, odstranění nebo znepřístupnění Obsahu Uživatele.
Poskytovatel je oprávněn neomezeně nakládat s materiály, texty, obrázky, videi, autorskými díly či jiným obsahem Uživatele pokud Uživatel v souvislosti s využíváním Služby předá toto Poskytovateli. Poskytovatel je oprávněn s tímto nakládat bezplatně. Uživatel tímto výslovně a dobrovolně poskytuje Poskytovateli nevýhradní licenci k používání výše uvedeného.
Poskytovatel neposkytuje uživatelům žádnou záruku za nepřetržitý provoz služeb, jejich dostupnost, jakož i rychlost připojení k serveru.