Navštivte nás i na

Všeobecné obchodní podmínky

FITHALL s.r.o., se sídlem Modřínová 259, 250 66 Zdiby, Praha Východ. Společnost zapsaná v Obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 167811, IČO: 24709018, DIČ: CZ24709018 (dále jen "dodavatel")

1. PODMÍNKY POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB NA PLATFORMĚ FITHALL.cz

1.1 Dodavatel nabízí svým klientům on-line službu zaměřenou na fitness a zdraví. Služby FITHALL.cz jsou nabízeny zdarma. Dále si uživatel může vybrat z placené verze programu nabídky FITHALL.cz.

1.2 Pro používání služeb se musí uživatel zaregistrovat pomocí webového formuláře. Registrací je založen účet na portálu FITHALL.cz

1.3 Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je uživatel povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je uživatel při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené uživatelem v uživatelském účtu a při objednávání služeb jsou poskytovatelem považovány za správné.

1.4 Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Uživatel je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu.

1.5 Uživatel není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám

1.6 Dodavatel může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy uživatel svůj uživatelský účet déle než rok nevyužívá, či v případě, kdy uživatel poruší své povinnosti z smlouvy uzavřené s dodavatel (včetně obchodních podmínek).


2. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

2.1 Vstupem do registračního systému poskytovatele a zahájením registrace za účelem vytvoření klientského účtu, sděluje klient své osobní údaje, zároveň souhlasí s jejich zpracováním registračním systémem poskytovatele. Vytvořením klientského účtu klient souhlasí se zpracováním svých osobních údajů poskytovatelem za účelem řádného poskytnutí on-line služeb cvičení živě, a to v rozsahu jméno, příjmení, rok narození a e-mail. Identifikace klienta probíhá v rámci registračního systému tak, aby poskytovatel mohl zajistit on-line služby. Osobní údaje budou poskytovatelem zpracovávány ve smyslu § 4 písm. e) zákona 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších předpisů za účelem poskytování on-line služeb.

2.2 Poskytovatel je povinen zpracovávat či jinak nakládat s osobními údaji klienta v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění, a v souladu s těmito podmínkami, dodržovat všechna kontrolní a bezpečnostní opatření za účelem ochrany osobních údajů

2.3 V souladu s § 5 zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů jsou všechny údaje uvedené v tomto formuláři shromažďovány a zpracovávány pro účely zasílání obchodních sdělení subjektu prostřednictvím elektronických prostředků podle zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, a to do doby, kdy subjekt údajů přímo a účinně zašle správci informaci o tom, že si nepřeje, aby mu byly obchodní informace správcem nadále zasílány) Sumarizované údaje z tohoto formuláře mohou být použity správcem pro statistické účely a pro vnitřní potřebu správce.

2.4 Provozovatel prohlašuje, že bude shromažďovat osobní údaje v rozsahu nezbytném pro naplnění stanoveného účelu a zpracovávat je pouze v souladu k němuž byly shromážděny. Zaměstnanci provozovatele nebo jiné fyzické osoby, které zpracovávají osobní údaje na základě smlouvy s provozovatelem a další osoby jsou povinni zachovávat mlčenlivost o osobních údajích a to i po skončení pracovního poměru nebo dohodě o provedení práce.

2.5 Zpracováním osobních údajů uživatele může poskytovatel pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele.

2.6 Klient souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem poskytovatele na elektronickou adresu uživatele a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení poskytovatelem na elektronickou adresu uživatele.


3. SOUBORY COOKIE

3.1 Užíváme Cookies, abychom vám zajistili co možná nejsnadnější použití našich webových stránek. Prohlížením webu FITHALL.cz souhlasíte s jejich využitím.

4. AUTORSKÁ PRÁVA

4.1 Obsah webových stránek umístěných na webovém rozhraní (texty, fotografie, videa, skladby ke cvičení atd.), včetně programového vybavení webového rozhraní a těchto podmínek, je chráněn naším autorským právem. Obsah nesmíte měnit, kopírovat, rozmnožovat, šířit ani používat k jakémukoli účelu bez našeho souhlasu. Zejména je zakázáno bezplatné či úplatné zpřístupňování fotografií a textů umístěných na webovém rozhraní. Obdobné se týká i veškerých textových či obrazových materiálů, které Vám poskytneme v rámci poskytování našich služeb.

4.2 Při nerespektování výše popsaného zákazu budeme postupovat v souladu se zákonem č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů.

5. DALŠÍ PROHLÁŠENÍ VZHLEDEM K POUŽÍVÁNÍ PLATFORMY FITHALL.cz

5.1 Dodavatel nenese odpovědnost za případnou škodu včetně škody na zdraví, jež by si uživatel způsobil stravováním dle informacích poskytnutých v sestaveném jídelníčku na míru.

5.2 Fitness videa jsou různé obtížnosti a je na každém uživateli posoudit jaká cvičení zvládne.

5.3 Dodavatel nenese odpovědnost za případnou škodu včetně škody na zdraví, jež by si uživatel způsobil cvičením dle informacích poskytnutých ve službě.

5.4 Uživatel bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení poskytovatele, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob. Dodavatel za škodu způsobenou při realizaci přístupu a užívání webového rozhraní, včetně případné škody vzniklé při stahování dat zveřejněných na webovém rozhraní, škody způsobené přerušením provozu, poruchou webového rozhraní, počítačovými viry, škodu v důsledku ztráty dat, zisku nebo neoprávněného přístupu k přenosům a datům. Dodavatel není ve vztahu k uživateli vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.


6. PLATEBNÍ PODMÍNKY

6.1 Cena jednotlivých produktů je uvedena na webových stránkách včetně DPH.

6.2 Platební metody jsou napojeny na platební bránu společnosti ComGate Payments, a.s. která poskytuje zabezpečenou technologii přijímání platebních karet a online bankovních převodů. Čísla platebních karet, kreditních karet a hesla k elektronickému bankovnictví zadáváte pomocí zabezpečeného a důvěryhodného kanálu společnosti ComGate Payments, a.s. Citlivé vstupní údaje, které zadáváte do systému internetového bankovnictví, jsou chráněny platebními branami bank a nedostávají se do prostředí třetích stran.

6.3 Možnosti platby
• Online platební kartou: VISA, VISA electron, MasterCard, Mastercard Electronic, Maestro.
• Bankovním převodem: ČSOB, Komerční banka, mBank, Raiffaisen Bank, UniCredit Bank, Fio, Česká spořitelna, Equa Bank, Sberbank, Era, MONETA Money Bank.
• Bankovním převodem po vystavení zálohové faktury Poskytovatelem.

6.4 Kupující uhradí celou kupní cenu ihned (v případě platby kartou) po odeslání objednávkového formuláře, popř. do 5 pěti dnů po obdržení faktury (v případě bankovního převodu).

6.5.


7. REKLAMAČNÍ ÚŘAD

7.1 Jako dodavatel služeb odpovídáme za to, že služba při poskytnutí nemá vady.

7.2 Uživatel je oprávněn službu reklamovat výhradně po dobu trvání služby.

7.3 Při reklamaci nás kontaktujte písemně či emailem. Reklamace vyřizujeme do 30 dnů od uplatnění reklamace.

7.4 Dodavatel neodpovídá za výsledek služby.

7.5 Uživatel je povinen vytknout vady služby bez zbytečného odkladu.

7.6 Nevytkne-li uživatel vadu včas ztrácí tím práva vyplývající z případného vadného plnění.


8. ZÁVĚREČNÉ USTANOVENÍ

8.1 Dodavatel si vyhrazuje právo na změnu těchto pravidel.

8.2 Registrací do programu FITHALL.cz uživatel souhlasí s těmito podmínkami a zavazuje se je dodržovat.